Специален педагог

Даниела Васева

Завъших специална педагогика в медико педагогическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, специализация логопедия, а също и специалност начална училищна педагогика. Притежавам сертификат за преминат обучителен модул за прилагане на методите за Приложен поведенчески анализ, в работата с деца с разстройства в аутистичния спектър, а също и сертификат за участие в обучение за работа с Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм CARS 2.

В ЦСРИДУ „Живот под дъгата” работя от средата на месец януари 2020г.

Да бъда учител тук, за мен е истинско предизвикателство, но и мисия. Посвещавайки се на тази професия, осъзнавам огромната отговорност, която поемам, а това дава невероятното чувство за собствената ми значимост. Усмивката, търпението, добротата, обичта са основните ми инструменти в работата с нашите деца. Техните успехи са и мои успехи, постиженията им – моя единствена награда. Имам възможността да се убедя, че думите на педагога Джон У. Шлатър са истина: ” Учителят е най-големият късметлия сред всички, които работят. Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно.” Като учител ще имам минало, богато на спомени, настояще, пълно с приключения, защото ще прекарвам дните си с бъдещето.

По време на работа, в екипа от специалисти в центъра се създава атмосфера  на сигурност, увереност, баланс, спокойствие, откритост, споделеност. Отнасям се с уважение към всички и ценя тяхното мнение. Уча се от техния опит и обогатявам знанията си, усъвършенствам своите способности. Радвам се на постиженията на всеки, защото постижението на един е постижение на целия екип.

Според Мария Монтесори, същността на независимостта е да можеш да направиш нещо за себе си. Осъзнавам важността от сътрудничеството с родителите  при формиране на умения у децата за справяне с дейности от ежедневието,  за придобиване на трудови умения и навици, за удовлетворяване на лични потребности и други, свързани с учебната дейност.

По време на работата си с децата поставям задачи, изисквам тяхното изпълнение, стремя се да уважавам детската индивидуалност и да давам шанс на детето да разширява кръгозора си. Радвам се на всеки постигнат успех, дори да е минимален. Похвалвам всяко усилие на детето и го окуражавам да надгражда над овладените умения

Важно е да даваме  на децата знания за света, да изграждаме представа у тях за това какво е добро и лошо, но и да развиваме творческите им умения. С търпение, грижа и любов се стремя да  създавам умения и навици, да  възпитавам усет към красивото.   

По време на Театралната работилничка, която ръководя, се стремя да насърчавам  работата в екип, да допринеса за развитието на сръчности и умения, да стимулирам желание за общуване и сътрудничесто. Тук любимите приказки оживяват. Децата са активни участници – докосват, разиграват куклите, разказват, творят, пеят и танцуват.